هاست لینوکس حرفه ای

هاست میزبانی حرفه ای 500 مگابایتی

Disk Space 500MB
Monthly Bandwidth 50GB
Data Centre UK / US / NL
cPanel Control Panel
Website builder
24/7 Technical Support

هاست میزبانی حرفه ای 1 گیگابایتی

Disk Space 1GB
Monthly Bandwidth 150GB
Data Centre UK / US / NL
cPanel Control Panel
Website builder
24/7 Technical Support

هاست میزبانی حرفه ای 5 گیگابایتی

Disk Space 5GB
Monthly Bandwidth 200GB
Data Centre UK / US / NL
cPanel Control Panel
Website builder
24/7 Technical Support

هاست میزبانی حرفه ای 10 گیگابایتی

Disk Space 10GB
Monthly Bandwidth 500GB
Data Centre UK / US / NL
cPanel Control Panel
Website builder
24/7 Technical Support

هاست میزبانی حرفه ای 25 گیگابایتی

Disk Space 25GB
Monthly Bandwidth 1000GB
Data Centre UK / US / NL
cPanel Control Panel
Website builder
24/7 Technical Support

هاست میزبانی حرفه ای 50 گیگابایتی

Disk Space 50GB
Monthly Bandwidth 1500GB
Data Centre UK / US / NL
cPanel Control Panel
Website builder
24/7 Technical Support