هاست لینوکس

هاست لینوکس 50 مگابایتی
 • 50 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس 100 مگابایتی
 • 100 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس 250 مگابایتی
 • 250 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس 500 مگابایتی
 • 500 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس 1000 مگابایتی
 • 1000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
هاست لینوکس 2000 مگابایتی
 • 2000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • cpanel کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات