سرور مجازی حرفه ای هلند

پلان کوچک

1 گیگ رم اختصاصی
1 هسته با توان پردازشی اختصاصی
40 گیگ هارد از نوع HDD
(قابل تبدیل به SSD)
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی
آپتایم تضمینی
قابل تبدیل به سرویس وارز

پلان اقتصادی

2 گیگ رم اختصاصی
2 هسته با توان پردازشی اختصاصی
60 گیگ هارد از نوع HDD
(قابل تبدیل به SSD)
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی
آپتایم تضمینی
قابل تبدیل به سرویس وارز

پلان پایه

3 گیگ رم اختصاصی
3 هسته با توان پردازشی اختصاصی
70 گیگ هارد از نوع HDD
(قابل تبدیل به SSD)
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی
آپتایم تضمینی
قابل تبدیل به سرویس وارز

پلان ویژه

4 گیگ رم اختصاصی
3 هسته با توان پردازشی اختصاصی
80 گیگ هارد از نوع HDD
(قابل تبدیل به SSD)
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی
آپتایم تضمینی
قابل تبدیل به سرویس وارز

پلان حرفه ای

6 گیگ رم اختصاصی
5 هسته با توان پردازشی اختصاصی
100 گیگ هارد از نوع HDD
(قابل تبدیل به SSD)
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی
آپتایم تضمینی 100%
قابل تبدیل به سرویس وارز

پلان سفارشی

8 گیگ رم اختصاصی
6 هسته با توان پردازشی اختصاصی
120 گیگ هارد از نوع HDD
(قابل تبدیل به SSD)
1 گیگابیت سرعت ارتباطی
ترافیک تبادل نامحدود
اختصاص یک ای پی عمومی
آپتایم تضمینی 100%
قابل تبدیل به سرویس وارز