یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


سرور اختصاصی 1 (0 موجود است)
CPU : Xeon 1 E3-1225v2 | 4 cores/ 4 threads | 3.2+ GHz
Ram : 16 GB DDR3
Disk : 2 x 2 TB SATA or 3 x 120 GB SSD
RAID : Soft
OS : Vmware Exsi
Network connection : 1 Gbps
BW : Unlimited
IPs : 16 IP free
Location : USA

180,000تومان ماهانه

سرور اختصاصی 2 (0 موجود است)
CPU : Intel Xeon E3 1225v2 | 4 cores/ 4 threads | 3.2+ GHz
Ram : 32 GB DDR3
Disk : 2 x 2 TB SATA or 3 x 120 GB SSD
RAID : Soft
OS : Vmware Exsi
Network connection : 1 Gbps
BW : Unlimited
IPs : 16 IP free
Location : USA

200,000تومان ماهانه

سرور اختصاصی 3 (0 موجود است)
CPU : Intel Xeon E3 1245v2 | 4 cores/ 8 threads | 3.4+ GHz
Ram : 32 GB DDR3
Disk : 2 x 2 TB SATA or 3 x 120 GB SSD
RAID : Soft
OS : Vmware Exsi
Network connection : 1 Gbps
BW : Unlimited
IPs : 16 IP free
Location : USA

220,000تومان ماهانه

سرور اختصاصی 4 (0 موجود است)
CPU : Intel Xeon E3 1245v2 | 4 cores/ 8 threads | 3.4+ GHz
Ram : 32 GB DDR3
Disk : 2 x 2 TB SATA or 3 x 300 GB SSD
RAID : MegaRAID Cache + battery (for SATA) or Soft (for SSD)
OS : Vmware Exsi
Network connection : 1 Gbps
BW : Unlimited
IPs : 16 IP free
Location : USA

250,000تومان ماهانه

سرور اختصاصی 5 (0 موجود است)
CPU : Intel Xeon E5606 | 8 cores/ 8 threads | 2.13+ GHz
Ram : 96 GB ECC
Disks : 2 x 2 TB SATA or 2 x 600 GB SAS
RAID : MegaRAID Cache + battery
OS : Vmware Exsi
Network connection : 1 Gbps
BW : Unlimited
IPs : 16 IP free
Location : USA
100 GB (included)/Up to 10 TB as an option
350,000تومان ماهانه

سرور اختصاصی 6 (0 موجود است)
CPU : Intel Xeon E5630 | 8 cores/ 16 threads | 2.53+ GHz
Ram : 192 GB ECC
Disks : 2 x 2 TB SATA or 2 x 600 GB SAS
RAID : MegaRAID Cache + battery
OS : Vmware Exsi
Network connection : 1 Gbps
BW : Unlimited
IPs : 16 IP free
Location : USA
100 GB (included)/Up to 10 TB as an option
600,000تومان ماهانه